Hva betyr frivillig medlemskap i folketrygden?

Bestill din transfer her. http://www.tryggalanya.com/
Bestill din transfer her.
Husk å dele.

Hva betyr frivillig medlemskap i folketrygden?

Dersom du som pensjonist har flyttet til et annet land, er du ikke lenger medlem i den norske folketrygden. Det samme gjelder dersom du bor mer enn 6 mnd i feks Tyrkia mer enn 2 år på rad. Da mister du også rettighetene dine i folketrygden.

Det betyr at du ikke lenger har rett til å få dekket planlagt behandling av norske myndigheter, og retten til fastlege bortfaller. Dette gjelder uansett om du er ufør-, alders- eller AFP-pensjonist

Les mer om når du anses å være bosatt i utlandet på nettsidene til NAV.

Hvis du er pensjonist og er på ferie/midlertidig opphold i utlandet, har du samme rettigheter som andre turister.

Hva kan du få dekket?

Når du som pensjonist bosetter deg utenfor EU/EØS, som feks Tyrkia må du søke om frivillig medlemskap i den norske folketrygden for å ha rett til dekning av utgifter i forbindelse med helsehjelp.

Familiemedlemmer som forsørges av deg og oppholder seg i utlandet sammen med deg, kan også få frivillig medlemskap etter søknad. De får da samme rettigheter som deg. Les mer om frivillig medlemskap på nettsidene til NAV.

Som frivillig medlem kan du få behandling i landet du har flyttet til og få dekket deler av utgiftene etter reglene om ordinær stønad. Da må du legge ut for utgiftene og søke Helfo om refusjon. Du vil da få refundert dine utgifter etter takster. Dette vil ofte bety at du får refundert mindre enn hva behandlingen kostet deg.

Se satsene for sykehusinnleggelse.

Se takster for annen type behandling.

Som pensjonist med frivillig medlemskap i folketrygden beholder du din rett til å motta helsetjenester under midlertidig opphold i Norge. Det vil si at du også kan velge å reise til Norge for å motta behandling, men du må da selv dekke Reiseutgiftene.

Eksempel

Gudmund har søkt om og fått innvilget frivillig medlemskap i den norske folketrygden. Etter å ha bodd i Thailand en stund, oppdager Gudmund at han har fått lungekreft. Han undersøker selv kostnader for behandling i Thailand og finner ut at refusjon fra Helfo bare dekker en liten del av behandlingen. Gudmund vurderer å reise til Norge for å få behandling der. Det har han krav på ettersom han har sørget for å beholde sitt medlemskap i folketrygden.

Forsikring er nødvendig.

Enten du bor fast i utlandet, eller mer enn 6 mnd i flere år på rad, så sørg for at forsikringen din er i orden. Utgiftene i forbindelse med sykdom kan overstige de fastsatte satsene fra Helsedirektoratet, og da kan det bli dyrt, Thailand og USA er skrekkeksempler på dette, hvor døgnutgiftene kan oversstige kr. 100.000 pr døgn.  Satser for dekning av utgifter til sykehusopphold i utlandet er Fra 1. januar 2019 begrenset oppad til kr 3920,- pr. døgn. Dersom forsikringen ikke er i orden, så må du komme deg hjem på egen hånd, noe som ikke alltid er mulig ved alvorlig sykdom inntruffet i utlandet. I Tyrkia er en fullverdig SGK forsikring å anbefale eller at man får utvidet sin helårsforsikring fra Norge.

https://www.aftenposten.no/reise/i/8mP6kx/et-doegn-paa-sykehus-i-utlandet-kan-fort-runde-100000-kroner

Hva koster frivillig medlemskap i Folketrygden?

Avgiftssatsene for pensjonister

Pensjonister og uføretrygdede bosatt utenfor EØS:

SkatteforholdAvgiftssats
Ordinær trygdeavgift betales sammen med skatten til skattemyndighetene2,3 %
Betaler ikke skatt til Norge9,1 %
Ved kildeskatt til Norge7,4 %

Pensjonister og uføretrygdede som ikke er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende, kan bare være medlem i helsedelen.  

Kontakt NAV for ytterligere informasjon.